ALOHA Mental Arithmetic Uzbekistan

Beykn P. (1976), «ijodiy fikrlash" da ishlashga va uni boshqarish uchun
bosh miyaning chap va o'ng pallalar farqlarning muxumligiga ahamiyat qaratdi. 

 

Beyknni aytishicha ko´p odamlarda qanday fikrlashlariga qarab miyaning ikki pallalaridan biri ustun turadi.Bu ustunlikning tushunchasi bir Ikkilik sifatida ko'rish kerak emas, balki pallalar orasida uzluksiz o'zgaruvchan taqsimotning ko´ntriumi sifatida. Odamning «Ijodiy fikrlashi» qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin, agar miyaning ikki pallalar orasidagi o´zaro ta´siri bo´lmasa, qiyinchiliklar yana ham kuchayib borishi mumkin. Buning sababi shundaki har bir fikrlash jarayoni miyaning ikki pallalar orasidagi tez tez o´zaro ta´sirini talab qiladi.

Biz fikr jarayonlariqandaysodir bolishi haqida oz bilamiz.Odamlar tug'ilganvaqtdaularkerakliva barcha neyronlar bilan tug'iladilar. Ularning soni taxminan 100 dan 200 milliard gacha bo´lib, har bir neyron tahminan 2500 sinaptik tolalarni o´z ichiga oladi. Biroq bolaning ilk yillaridava o'smirlik vaqtida neyronlarningsinapsis tolalari va ularning uchlari kattalashadi. Ikki yoki uch yoshda, har bir neyron 15,000 sinapsislarga ega.Bu son kata yoshli odamlarning sinapsis sonidan ham ko´proq.Sinapsislar tolalar sifatida bo′lib, ular orqali nerv turtkisi aksondan neyronga o′tadi. Bu aqliy vazifalari rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Aslida, bolalar ularni atrof-muhitga moslashish imkonini beradigan neyronlar va sinapsislarning soni yetarlichadan ham ko´proq. Biroq, faqat ishlatiladigan neyronlar "omon" qoladi va qolganlari "halok" bo´lishadi. Shuning uchun ALOHA dasturi 5 dan13 yoshgacha bolalarga qaratilgan.

 
Inson miyasi bizga o´ylashga, harakat qilishga, ko´rishga, eshitishga, ta'm va hidni sezishimizga unisaqlaydi. izga imkon beradigan murakkab o′rgandir. Utanamizninazoratqiladi, ma'lumotlaroladi, tahlilqiladivaularnisaqlaydi(xotiralarshaklida).

Miyaning o'ng yarim pallas ita´naning chap tomonini nazorat qiladi, ya′ni non-og'zakiaxborotni, muloqatlarni, his-tuyg'ularini tahlil qiladigan vaqtinchalik va fazoviy munosabatlar. Shar aloqa va tahlil, tana, chap yarim palla tananing o´ng tomonini nazorat qiladi. shar ta′naning o'ng tomonini nazorat qiladi. U gapirish va tilni tushunishga imkoniyat beradi.

ALOHA matematikaga aqliy yo´ndashuv dasturi bo´lib, butun miya rivojlanishiga yordam beradi va «fundamental qurilish bloklarni» hosil qilishga yordam beradi: hayotning barcha ilmiy sohalarida ishonch va muvaffaqiyatli bo'lishi uchun hizmat qiladigan xotira, ko′ntsentratsiya va ijod. Ular (xotira, ko′ntsentratsiya va ijod) muammolarni hal qilishga yordam beradilar. Analitik fikrlash va ijodkorlik (chap va o'ng) miyaning ikkala yarim pallalarini rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bolalar ta′limga oid, yodda tutish, ko′ntsentratsiya va kuzatish muammosini hal qilish, qobiliyatlarini yaxshilashlari mumkin.

Sizning farzandingiz ijodiy salohiyatining va murakkab vazifalarning yechimiga ega bo´lgan yo'llarini, shuningdek vaqt boshqarish ko'nikmalarini o'rganadi.Bolangizning fikrlashini, uning matematik baholarini va umumiy ish faoliyatini yaxshilang. Dastur bolani yaxshi o′qishiga va hayot qiyinchiliklarini kutib olish uchun zarur bo´ladigan ko'nikmalarni taqdim etmoqda. Shuningdek muvaffaqiyatlarga erishishni o´rgatadi.

Hayot foydalari

  • Tezlik va aniqlik bilan matematik o′peratsiyalarni yechish.
  • E'tibor va diqqatini joyga jamlash qobiliyati.
  • Ijodiy va tasviriy salohiyatlarning rivojlanishi.
  • Tinglash va kuzatish ko'nikmalari.
  • Ko´rganni eslab qolish qobiliyati va fazoviy o´riyentatsiya.
  • O´ziga ishonch.
  • Tahliliy ko'nikmalar.

 


 

Bolangizning arifmetika bilan bo´lgan jangni raqamlarga bo´ladigan sevgiga aylantirishga yordam bering.

Farzandingizning salohiyatini oching!

Har bir bola o′zi bilmagan salohiyatiga ega! Biz bunga ishonamiz va har bir darsda dasdiqlaymiz.